+38 (04744) 3-07-32
Меню
Остання редакція: 21 грудня 2016

Для іноземних громадян

Особливості прийому на навчання іноземних громадян та осіб без громадянства до Уманського національного університету садівництва

     1. Прийом на навчання іноземців та осіб без громадянства до Уманського національного університету садівництва здійснюється згідно із Законами України «Про вищу освіту», «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», «Про закордонних українців», «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту», Указом Президента України від 03 червня 1994 року № 271 «Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними областями Республіки Білорусь і адміністративно-територіальними одиницями Республіки Молдова», постановами Кабінету Міністрів України від 26 лютого 1993 року № 136 «Про навчання іноземних громадян в Україні», від 11 вересня 2013 року № 684 «Деякі питання набору для навчання іноземців та осіб без громадянства», наказом Міністерства освіти і науки України від 01 листопада 2013 року № 1541 «Деякі питання організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 листопада 2013 року за № 2004/24536 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 11 грудня 2015 року № 1272).
    2. Іноземці та особи без громадянства можуть здобувати вищу освіту за кошти фізичних (юридичних) осіб, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, законодавством або угодами між вищими навчальними закладами про міжнародну академічну мобільність.
   Прийом іноземців до Уманського НУС на навчання за рахунок коштів державного бюджету здійснюється в межах квот для іноземних громадян.

Квота для іноземних громадян – визначена частина обсягу місць державного замовлення, яка використовується для прийому вступників з числа:

іноземні громадяни, які прибувають на навчання відповідно до міжнародних договорів України;

закордонних українців, статус яких засвідчений посвідченням закордонного українця.

3. Іноземні громадяни, які прибувають в Україну з метою навчання, вступають до Уманського національного університету садівництва за акредитованими освітніми програмами (спеціальностями).

Зарахування вступників з числа іноземців на навчання за кошти фізичних (юридичних) осіб для здобуття ступенів бакалавра, магістра може здійснюватися Уманським НУС двічі на рік, до і на початку академічних семестрів:

1) з 03 липня, але не пізніше 01 листопада;

2) з 01 лютого, але не пізніше 01 березня.

Уманський НУС обчислює бали/оцінки вступника на основі документа про попередній здобутий рівень освіти та встановлює мінімально необхідне для вступу значення кількості балів/оцінок із загальноосвітніх предметів, з яких проводиться вступне випробування.

Зарахування іноземців на навчання на відповідному рівні вищої освіти здійснюється за результатами вступних випробувань (співбесіди) з визначених предметів і мови навчання та на підставі академічних прав на продовження навчання, що надаються документом про здобутий рівень освіти в країні його походження, і врахування балів успішності, що дають право на продовження навчання на наступному рівні вищої освіти відповідно до законодавства країни, що видала документ про здобутий рівень освіти.

4. Усі категорії іноземців, які вступають на навчання, зараховуються до Уманського НУС на підставі наказів про зарахування, що формуються в Єдиній базі та договору про надання освітніх послуг.

5. Вимоги Уманського НУС щодо відповідності вступників із числа іноземців, які прибули в Україну з метою навчання, умовам прийому на відповідні рівні вищої освіти, а також строки прийому заяв і документів, проведення вступних випробувань та зарахування зазначаються у Правилах прийому та оприлюднюються на офіційному веб-сайті Уманського НУС.

6. Іноземці, яким надаються державні стипендії за міжнародними договорами, загальнодержавними програмами, іншими міжнародними зобов’язаннями України, приймаються на навчання у межах установлених квот для іноземців на підставі направлень Міністерства освіти і науки України.

7. Іноземці, які прибувають в Україну для участі в програмах академічної мобільності або для здобуття вищої освіти за узгодженими між українським та іноземним вищими навчальними закладами освітніми програмами, приймаються на навчання з урахуванням відповідних договірних зобов’язань Уманського НУС.

8. Закордонні українці, які на законних підставах перебувають в Україні і статус яких засвідчений посвідченням закордонного українця, при вступі до Уманського НУС користуються такими самими правами на здобуття освіти, що й громадяни України, за винятками, встановленими Конституцією України, законами України чи міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

Закордонні українці, статус яких засвідчений посвідченням закордонного українця, можуть зараховуватись на навчання за державним замовленням у межах установлених квот для іноземців за співбесідою з предметів, передбачених Правилами прийому.

9. Іноземним громадянам, які бажають навчатися в Уманському НУС, необхідно мати візу на в’їзд, видану Посольством України у відповідній країні. Підставою для оформлення візи на в’їзд в Україну з метою навчання є оригінал відповідного запрошення, видане Уманським НУС.

Іноземні громадяни країн, що мають безвізовий режим з Україною, при перетині кордону повинні зробити запис у міграційній картці у графі «мета в'їзду в Україну» - «навчання». Цю картку необхідно зареєструвати у працівників прикордонної служби.

10. До участі в конкурсі для здобуття ступеня «бакалавр» допускаються особи, які мають документ про повну загальну середню освіту.

До участі в конкурсі для здобуття ступеня «магістр» допускаються особи, які мають документ про освіту ступеня «бакалавр» або освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст».

11. Для вступу до Уманського НУС іноземний громадянин особисто подає до Центру організації роботи з іноземними громадянами та міжнародного співробітництва заяву.

До заяви іноземець додає:

1) документ (оригінал та його копію) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ;

2) додаток (оригінал та його копію) до документа про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ (за наявності);

3) академічну довідку, видану іноземним/українським навчальним закладом (у разі переведення або поновлення на навчання, починаючи з другого курсу, додається академічна довідка);

4) оригінал та копію документа, в якому міститься інформація про зміст навчальної програми за попереднім ступенем (рівнем) вищої освіти, отримані кредити, тривалість навчання та  успішність з навчальних дисциплін при вступі для здобуття ступеня магістра або післядипломної освіти;

5) копію паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства;

6) поліс медичного страхування, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України;

7) 4 фотокартки розміром 30 х 40 мм;

8) копію посвідчення закордонного українця;

Документи, зазначені у підпунктах 1 - 5 цього пункту, мають бути перекладені українською мовою з нотаріальним засвідченням перекладу.

Документи, зазначені у підпунктах 1 - 4 цього пункту, мають бути засвідчені в країні їх видачі у спосіб, який офіційно застосовується в цій країні для такого засвідчення, та легалізовані відповідною закордонною установою України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.

Заява та документи, зазначені в цьому пункті, зберігаються в особовій справі студентів.

Відповідність документів про освіту іноземних громадян встановленим Уманським НУС вимогам щодо прийому на навчання за обраною ними освітньою програмою здійснюється відбірковою комісією Університету.

12. Документи, зазначенні в переліку повинні бути засвідченні відповідно до законодавства країни їх видачі та легалізовані у встановленому порядку, якщо інше не встановлено міжнародними договорами України.

13. Документи про освіту зарахованих на навчання іноземців, видані навчальними закладами інших держав, проходять процедуру визнання в Україні відповідно до законодавства.

14. Зарахування на навчання до Уманського НУС проводиться з 3 липня по 1 листопада 2017 року та з 1 лютого по 1 березня 2018 року.

15. Іноземні громадяни, які закінчили підготовчий факультет/відділення в Україні та отримали освіту певного освітньо-кваліфікаційного рівня зараховуються на наступні рівні у встановлені законодавством строки для безперервності їх реєстрації в органах ДМС (5-10 календарних днів з дати підписання наказу про відрахування з попереднього рівня навчання).

16. Вступні випробування для іноземних громадян, які вступають на навчання до Уманського НУС для здобуття освітніх ступенів «бакалавр» та «магістр» проводяться у формі співбесіди. Конкурсний бал визначається як сума результатів вступних випробувань, проведених у формі співбесіди.

17. Для конкурсного відбору на освітній ступінь «бакалавр» використовується сума результатів вступних випробувань у формі співбесіди з визначених предметів і мови навчання, що проводиться в університеті протягом 5 днів з моменту подачі документів.

Співбесіда для виявлення знань при вступі на навчання для здобуття ступеня «бакалавр» за спеціальностями проводиться з таких предметів:

 

Спеціальність

Предмети для співбесіди

Підприємництво, торгівлята біржова діяльність

Українська моваМатематика

Маркетинг

 Фінанси, банківська справата страхування

Облік і оподаткування

Менеджмент

Публічне управління і адміністрування

Туризм

Українська моваГеографія

Екологія

Українська моваБіологія

Готельно-ресторанна справа

Технології захисту навколишнього середовища

Садівництво та виноградарство

Захист і карантин рослин

Агрономія

Агроінженерія

Лісове господарство

Садово-паркове господарство

Харчові технології

 

Конкурсний бал обчислюється як сума балів співбесіди з визначеного предмету і мови навчання та вноситься до Єдиної бази. Результати кожного вступного випробування оцінюються за шкалою від 0 до 100 балів. В конкурсі беруть участь вступники, які за результатами кожного з вступних випробувань отримали 60-100 балів.

18. Прийом на навчання для здобуття ступеня магістра на основі диплома бакалавра вітчизняного зразка здійснюється на конкурсній основі за результатами фахового вступного випробування та вступного випробування з іноземної мови.

Конкурсний бал обчислюється як сума результату фахового випробування (співбесіда, оцінка за шкалою від 0 до 100 балів), вступного випробування з іноземної мови (співбесіда, оцінка за шкалою від 0 до 100 балів). Конкурсний бал вноситься до Єдиної бази. В конкурсі беруть участь вступники, які за результатами кожного з вступних випробувань отримали 60-100 балів.

19. Прийом на навчання для здобуття ступеня магістра на основі диплома бакалавра та диплома спеціаліста закордонного зразка здійснюється на конкурсній основі за результатами фахового вступного випробування, вступного випробування з іноземної мови і мови навчання.

Вступне випробування з мови навчання має кваліфікаційний характер та передує іспиту з іноземної мови та фаховому вступному випробуванню. Вступне випробування з мови навчання оцінюється за двобальною шкалою – склав/не склав. У випадку, якщо вступник не склав вступне випробування з мови навчання, він не допускається до складання фахового вступного випробування та вступного іспиту з іноземної мови і втрачає право брати учать у конкурсному відборі.

Конкурсний бал обчислюється як сума результату фахового випробування (співбесіда, оцінка за шкалою від 0 до 100 балів), вступного іспиту з іноземної мови (співбесіда, оцінка за шкалою від 0 до 100 балів). Конкурсний бал вноситься до Єдиної бази. В конкурсі беруть участь вступники, які за результатами кожного з вступних випробувань отримали 60-100 балів.

20. Прийом на навчання для здобуття ступеня магістра на основі диплома бакалавра вітчизняного зразка, за умови вступу на іншу спеціальність, здійснюється на конкурсній основі за результатами фахового вступного випробування, вступного випробування з іноземної мови та додаткового вступного випробування.

Додаткове вступне випробування має кваліфікаційний характер та передує іспиту з іноземної мови та фаховому вступному випробуванню. Додаткове вступне випробування оцінюється за двобальною шкалою – склав/не склав. У випадку, якщо вступник не склав додаткове вступне випробування, він не допускається до складання фахового вступного випробування та вступного іспиту з іноземної мови і втрачає право брати учать у конкурсному відборі.

Конкурсний бал обчислюється як сума результату фахового випробування (співбесіда, оцінка за шкалою від 0 до 100 балів), вступного іспиту з іноземної мови (співбесіда, оцінка за шкалою від 0 до 100 балів). Конкурсний бал вноситься до Єдиної бази. В конкурсі беруть участь вступники, які за результатами кожного з вступних випробувань отримали 60-100 балів.

21. Прийом на навчання для здобуття ступеня магістра на основі диплома бакалавра та диплома спеціаліста закордонного зразка, за умови вступу на іншу спеціальність, здійснюється на конкурсній основі за результатами фахового вступного випробування, вступного випробування з іноземної мови і мови навчання та додаткового вступного випробування.

Вступне випробування з мови навчання має кваліфікаційний характер та передує додатковому вступному випробуванню, випробуванню з іноземної мови та фаховому вступному випробуванню. Вступне випробування з мови навчання оцінюється за двобальною шкалою – склав/не склав. У випадку, якщо вступник не склав Вступне випробування з мови навчання, він не допускається до складання фахового вступного випробування та вступного іспиту з іноземної мови і втрачає право брати учать у конкурсному відборі.

Додаткове вступне випробування має кваліфікаційний характер та передує іспиту з іноземної мови та фаховому вступному випробуванню. Додаткове вступне випробування оцінюється за двобальною шкалою – склав/не склав. У випадку, якщо вступник не склав додаткове вступне випробування, він не допускається до складання фахового вступного випробування та вступного іспиту з іноземної мови і втрачає право брати учать у конкурсному відборі.

Конкурсний бал обчислюється як сума результату фахового випробування (співбесіда, оцінка за шкалою від 0 до 100 балів), вступного іспиту з іноземної мови (співбесіда, оцінка за шкалою від 0 до 100 балів). Конкурсний бал вноситься до Єдиної бази. В конкурсі беруть участь вступники, які за результатами кожного з вступних випробувань отримали 60-100 балів.

22. Програми співбесід розробляються головами комісій для проведення співбесід і затверджуються Головою приймальної комісії Уманського НУС не пізніше ніж за три місяці до початку прийому документів.

Програми співбесід обов’язково оприлюднюються на веб-сайті Уманського НУС. У програмах повинні міститися критерії оцінювання підготовленості вступників.

23. Порядок подання і розгляду апеляцій на результати вступних випробувань, що проведені Уманським НУС наведено в додатку 4.

24. На визначені місця для навчання за освітніми програмами «бакалавр» та «магістр» зараховуються особи, які за результатами співбесід отримали найбільший конкурсний бал.

25. Зарахування іноземних громадян та осіб без громадянства, що вступають до університету здійснюється протягом 5 днів з моменту успішного складання співбесіди та на підставі укладеного договору.

26. Особи, що без поважних причин не приступили до занять упродовж 10-ти днів від їх початку, відраховуються з університету.

27. Усім іноземцям та особам без громадянства, зарахованим на навчання до Уманського національного університету садівництва на денну форму навчання, надаються місця в гуртожитку.

28. Усі питання, пов’язані з прийомом іноземців та осіб без громадянства до Уманського НУС, вирішує Центр організації роботи з іноземними громадянами та міжнародного співробітництва і приймальна комісія університету.

29. Особа, яку визнано біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, має рівне з громадянами України право на здобуття вищої освіти.

Останні новини

Всі новини