+38 (04744) 3-07-32
Меню
Остання редакція: 03 січня 2018

Для іноземних громадян

Особливості прийому на навчання іноземних громадян та осіб без громадянства до Уманського національного університету садівництва

1. Прийом на навчання іноземців та осіб без громадянства до Уманського національного університету садівництва здійснюється згідно із Законами України «Про вищу освіту», «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», «Про закордонних українців», «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту», Указом Президента України від 03 червня 1994 року № 271 «Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними областями Республіки Білорусь і адміністративно-територіальними одиницями Республіки Молдова», постановами Кабінету Міністрів України від 26 лютого 1993 року № 136 «Про навчання іноземних громадян в Україні», від 11 вересня 2013 року № 684 «Деякі питання набору для навчання іноземців та осіб без громадянства», наказом Міністерства освіти і науки України від 01 листопада 2013 року № 1541 «Деякі питання організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 листопада 2013 року за № 2004/24536.

2. Іноземці та особи без громадянства (далі – іноземці) можуть здобувати вищу освіту за кошти фізичних (юридичних) осіб, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, законодавством або угодами між вищими навчальними закладами про міжнародну академічну мобільність.

Прийом іноземців на навчання за рахунок коштів державного бюджету здійснюється в межах квот для іноземних громадян.

3. Іноземні громадяни, які прибувають в Україну з метою навчання, вступають до Уманського НУС за акредитованими освітніми програмами (спеціальностями).

Зарахування вступників з числа іноземців на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб для здобуття ступенів бакалавра, магістра здійснюється Уманським НУС в період з 02 липня до 01 листопада.

Терміни внесення конкурсних пропозицій до Єдиної бази, визначені в пункті 7 розділу XІV цих Правил, для прийому таких іноземців не застосовуються.

Уманський НУС обчислює бали/оцінки вступника на основі документа про попередній здобутий рівень освіти та встановлює мінімально необхідне для вступу значення кількості балів/оцінок із загальноосвітніх предметів, з яких проводиться вступне випробування.

Зарахування іноземців на навчання на відповідний рівень вищої освіти здійснюється за результатами вступних випробувань з визначених предметів і мови навчання та на підставі академічних прав на продовження навчання, що надаються документом про здобутий рівень освіти в країні його походження, і врахування балів успішності, що дають право на продовження навчання на наступному рівні вищої освіти відповідно до законодавства країни, що видала документ про здобутий ступінь (рівень) освіти.

Мовою навчання іноземців в Уманському НУС є українська мова.

4. Усі категорії іноземців, які вступають на навчання, зараховуються до Уманського НУС на підставі наказів про зарахування, що формуються в Єдиній базі та договору про надання освітніх послуг.

5. Вимоги Уманського НУС щодо відповідності вступників із числа іноземців, які прибули в Україну з метою навчання, умовам прийому на відповідні рівні вищої освіти, а також строки прийому заяв і документів, проведення вступних випробувань та зарахування зазначаються у Правилах прийому та оприлюднюються на офіційному веб-сайті Уманського НУС.

6. Іноземці, яким надаються державні стипендії за міжнародними договорами, загальнодержавними програмами, іншими міжнародними зобов’язаннями України, приймаються на навчання у межах установлених квот для іноземців на підставі направлень Міністерства освіти і науки України.

7. Іноземці, які прибувають в Україну для участі в програмах академічної мобільності або для здобуття вищої освіти за узгодженими між українським та іноземним вищими навчальними закладами освітніми програмами, приймаються на навчання з урахуванням відповідних договірних зобов’язань Уманського НУС.

8. Закордонні українці, які на законних підставах перебувають в Україні і статус яких засвідчений посвідченням закордонного українця, при вступі до Уманського НУС користуються такими самими правами на здобуття освіти, що й громадяни України, за винятками, встановленими Конституцією України, законами України чи міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

Закордонні українці, статус яких засвідчений посвідченням закордонного українця, можуть зараховуватись на навчання за державним замовленням у межах установлених квот для іноземців за співбесідою з предметів, передбачених Правилами прийому.

9. Іноземним громадянам, які бажають навчатися в Уманському НУС, необхідно мати візу на в’їзд, видану Посольством України у відповідній країні. Підставою для оформлення візи на в’їзд в Україну з метою навчання є оригінал відповідного запрошення, виданого Уманським НУС.

10. Для здобуття ступенів вищої освіти до Уманського НУС приймаються іноземці:

які здобули повну загальну середню освіту – для здобуття ступеня бакалавра;

які здобули ступінь бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста), – для здобуття ступеня магістра.

11. Для вступу до Уманського НУС іноземці, які перебувають на території України на законних підставах, особисто подають до Центру міжнародної освіти та співпраці  заповнену заяву на ім'я ректора про вступ, в якій зазначають спеціальність, форму та джерела фінансування навчання, мову проведення вступного випробування та навчання (українська). У заяві фіксуються реєстраційні дані документа про рівень освіти; факт ознайомлення вступника з Правилами прийому, наявністю ліцензії, сертифікатом про державну акредитацію обраної спеціальності, ознайомлення з правилами подачі апеляції, що підтверджується особистим підписом вступника.

До заяви додаються:

1) документ (оригінал та його копію) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ;

2) додаток (оригінал та його копію) до документа про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ (за наявності);

3) академічну довідку, видану іноземним/українським навчальним закладом (у разі переведення або поновлення на навчання, починаючи з другого курсу, додається академічна довідка);

4) оригінал та копію документа, в якому міститься інформація про зміст навчальної програми за попереднім ступенем (рівнем) вищої освіти, отримані кредити, тривалість навчання та успішність з навчальних дисциплін (у разі відсутності цієї інформації у додатку до документа про освіту), при вступі для здобуття ступеня магістра або післядипломної освіти, якщо відсутність цієї інформації унеможливлює здійснити визнання кваліфікації за документом;

5) копію паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства;

6) поліс медичного страхування, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України;

7) фотокартки розміром 30 х 40 мм – 6 шт., розміром 3.5 х 4.5 – 4 шт.;

8) копію посвідчення закордонного українця (за наявності);

9) іноземці, які вступають на навчання за програмами академічної мобільності, подають документи, затверджені правилами прийому до вищого навчального закладу та/або передбачені вимогами міжнародних програм та/або договорів, в рамках яких реалізується академічна мобільність.

Документи, зазначені у підпунктах 1-5 цього пункту, мають бути перекладені українською мовою з нотаріальним засвідченням перекладу.

Документи, зазначені у підпунктах 1-4 цього пункту, мають бути засвідчені в країні їх видачі у спосіб, який офіційно застосовується в цій країні для такого засвідчення, та легалізовані відповідною закордонною установою України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.

Заява та документи, зазначені в цьому пункті, зберігаються в особовій справі вступників/студентів.

12. Документи, зазначенні в переліку повинні бути засвідченні відповідно до законодавства країни їх видачі та легалізовані у встановленому порядку, якщо інше не встановлено міжнародними договорами України.

13. Документи про освіту зарахованих на навчання іноземців, видані навчальними закладами інших держав, проходять процедуру визнання в Україні відповідно до законодавства.

14. Прийом заяв і документів, проведення вступних випробувань та зарахування на навчання вступників-іноземців проводиться в такі терміни:

 

Етапи вступної компанії

Денна/заочна форма навчання

Початок прийому заяв та документів

02 липня;

Закінчення прийому заяв та документів

26 жовтня;

Терміни проведення вступних випробувань

з 02 липня по 31 жовтня;

Терміни зарахування вступників

з 05 липня по 01 листопада;

 

15. Прийом на навчання до Уманського НУС здійснюється за результатами вступних випробувань, незалежно від джерел фінансування.

16. Вступні випробування для іноземних громадян, які вступають на навчання до Уманського НУС для здобуття освітніх ступенів «бакалавр» та «магістр» проводяться у формі тестування. Конкурсний бал визначається як сума результатів вступних випробувань, з урахуванням середнього бала додатка до документа про попередньо здобуту освіту.

17. Для конкурсного відбору на освітній ступінь «бакалавр» використовується сума результатів вступних випробувань з визначених предметів і мови навчання, що проводяться в університеті протягом 5 днів з дати подачі документів.

Вступні випробування при вступі на навчання для здобуття ступеня «бакалавр» проводяться з таких предметів:

 

Спеціальності ОС бакалавра

Перелік конкурсних предметів

Мінімальна

кількість балів для допуску до участі в конкурсі

Код

Назва

051

Економіка

1. Українська мова

2. Математика

100

100

071

Облік і оподаткування

072

 Фінанси, банківська справа та страхування

073

Менеджмент

075

Маркетинг

076

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

281

Публічне управління і адміністрування

101

Екологія

1. Українська мова

2. Біологія

100

100

181

Харчові технології

201

Агрономія

202

Захист і карантин рослин

203

Садівництво та виноградарство

205

Лісове господарство

206

Садово-паркове господарство

208

Агроінженерія

241

Готельно-ресторанна справа

242

Туризм

1. Українська мова

2. Географія

100

100

 

Результати кожного вступного випробування оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів. В конкурсі беруть участь вступники, які за результатами кожного з вступних випробувань отримали 100 і більше балів.

Конкурсний бал обчислюється як сума балів з визначеного предмету, мови навчання та середнього бала додатка до документа про попередньо здобуту освіту за 200 бальною шкалою та вноситься до Єдиної бази.

18. Прийом на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого в Україні ступеня бакалавра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) здійснюється на конкурсній основі за результатами фахового вступного випробування, вступного випробування з іноземної мови.

Конкурсний бал обчислюється як сума результату фахового випробування (тестування, оцінка за шкалою від 100 до 200 балів), вступного випробування з іноземної мови (тестування, оцінка за шкалою від 100 до 200 балів) та середнього балу (за 100-бальною шкалою) додатка до документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень. В конкурсі беруть участь вступники, які за результатами кожного з вступних випробувань отримали 100 і більше балів. Конкурсний бал вноситься до Єдиної бази.

19. Прийом на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого за кордоном ступеня бакалавра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) або ступеня бакалавра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) здобутого в Україні, якщо навчання проводилось мовою, іншою, ніж українська, здійснюється на конкурсній основі за результатами фахового вступного випробування, вступного випробування з іноземної мови і вступного випробування з мови навчання.

Вступне випробування з мови навчання проводиться у формі тестування має кваліфікаційний характер та передує іспиту з іноземної мови та фаховому вступному випробуванню. Вступне випробування з мови навчання оцінюється за двобальною шкалою – склав/не склав. У випадку, якщо вступник не склав вступне випробування з мови навчання, він не допускається до складання фахового вступного випробування та вступного іспиту з іноземної мови і втрачає право брати учать у конкурсному відборі.

Конкурсний бал обчислюється як сума результату фахового випробування (тестування, оцінка за шкалою від 100 до 200 балів), вступного випробування з іноземної мови (тестування, оцінка за шкалою від 100 до 200 балів) та середнього балу (за 100-бальною шкалою) додатка до документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний рівень). В конкурсі беруть участь вступники, які за результатами кожного з вступних випробувань отримали 100 і більше балів. Конкурсний бал вноситься до Єдиної бази.

20. При прийомі на навчання для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра або магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) здобутого за іншою спеціальністю передбачено проведення додаткового фахового вступного випробування.

Додаткове фахове вступне випробування проводиться у формі тестування має кваліфікаційний характер та передує іспиту з іноземної мови та фаховому вступному випробуванню. Додаткове фахове вступне випробування оцінюється за двобальною шкалою – склав/не склав. У випадку, якщо вступник не склав додаткове фахове вступне випробування, він не допускається до складання фахового вступного випробування та вступного іспиту з іноземної мови і втрачає право брати учать у конкурсному відборі.

21. Програми вступних випробувань розробляються та затверджуються головою приймальної комісії Уманського НУС не пізніше ніж за три місяці до початку прийому документів. Вступні випробування для здобуття ступеня магістра проводяться за програмами вступних випробувань відповідної спеціальності.

Програми вступних випробувань обов’язково оприлюднюються на веб-сайті Уманського НУС. У програмах повинні міститися критерії оцінювання, структура оцінки і порядок оцінювання підготовленості вступників.

22. Порядок подання і розгляду апеляцій на результати вступних випробувань, що проведені Уманським НУС наведено в додатку 1.

23. Зарахування іноземних громадян та осіб без громадянства, що вступають до університету здійснюється протягом 5 днів з моменту успішного проходження вступних випробувань та на підставі укладеного договору.

24. Особи, що без поважних причин не приступили до занять упродовж 10-ти днів від їх початку, відраховуються з університету.

24. Усі питання, пов’язані з прийомом іноземців та осіб без громадянства до Уманського НУС, вирішує приймальна комісія та Центр міжнародної освіти та співпраці.  

25. Усім іноземцям, зарахованим на навчання до Уманського НУС на денну форму навчання, надаються місця в гуртожитку.

 

 

 

 

 

 

 

Останні новини

Всі новини