+38 (04744) 3-07-32
Меню
Остання редакція: 07 вересня 2020

Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання

Для вступу на перший курс для здобуття ступеня молодшого бакалавра, бакалавра на основі повної загальної середньої освіти

Етапи вступної кампанії

Денна / заочна форма

навчання

Реєстрація електронних кабінетів вступників,

завантаження необхідних документів

розпочинається 01 серпня

Початок прийому заяв та документів, передбачених

розділом VI цих Правил та Умов прийому

13 серпня

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які

вступають на основі співбесіди, вступних іспитів

о 1800 год 16 серпня

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які

вступають за результатами зовнішнього незалежного оцінювання, іспитів, складених з 01 по 12 липня

 

о 1800 год. 22 серпня

Вступні іспити проводяться в кілька потоків (для вступників на місця державного та регіонального замовлень за графіком, що має бути надісланий до 15

березня для моніторингового огляду до Міністерства освіти і науки України)

 

 

з 01 по 12 серпня включно

Додаткові сесії вступних іспитів можуть проводитись для

вступників, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб.

 

з 13 по 22 серпня

Строки проведення співбесід

з 16 до 18 серпня

Оприлюднення списків осіб, рекомендованих до зарахування за результатами співбесіди, з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за кошти державного або регіонального

бюджету (за державним або регіональним замовленням)

 

 

не пізніше 1200 год. 20 серпня

Виконання вимог до зарахування на місця державного замовлення вступниками, які отримали рекомендації до зарахування за результатами співбесіди, включаючи подання письмової заяви про виключення заяв на інші

місця державного замовлення

 

 

до 1000 год. 22 серпня

Зарахування осіб, які виконали вимоги до зарахування за

результатами співбесіди за державним замовленням

не пізніше 1500 год. 22 серпня

Виключення заяв осіб, зарахованих за результатами

співбесіди, на інші місця державного замовлення

впродовж 22 серпня

Формування рейтингових списків вступників, які вступають на основі результатів зовнішнього незалежного оцінювання та вступних іспитів (у тому числі за квотою-1, квотою-3, квотою-4), надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за кошти державного або місцевого бюджету (за державним або регіональним

замовленням)

 

 

не пізніше 1200 год.

27 серпня

Виконання вимог до зарахування вступниками, які вступають на основі результатів зовнішнього незалежного оцінювання та вступних іспитів (у тому числі за квотою-1,

квотою-3, квотою-4) та отримали рекомендації на місця державного або регіонального замовлення

 

 

до 1800 год. 31 серпня

 

 

Зарахування вступників

- за кошти державного або місцевого бюджету (за

державним або регіональним замовленням) не пізніше

1200 год. 05 вересня,

 

- за рахунок цільових пільгових державних кредитів, за кошти фізичних та/або юридичних

осіб – 09 вересня

не пізніше ніж 30 вересня;

Переведення на вакантні місця державного, регіонального замовлення та на місця за рахунок цільових пільгових державних кредитів осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб на основі повної

загальної середньої освіти (відповідно до цих Правил та Умов прийому)

 

 не пізніше ніж 15 вересня

Надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих для вступників, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб на

відкриті та фіксовані (закриті) конкурсні пропозиції

не раніше

06 вересня

Строки прийому заяв та документів для участі у вступних іспитах та творчому конкурсі на місця державного та регіонального замовлення. Інформація про строки прийому заяв та документів для участі у вступних іспитах, творчому конкурсі оприлюднюється на

офіційному(ій) вебсайті (вебсторінці) Уманського НУС.

 

з 22 липня по 08 серпня, початок останнього потоку проведення вступних іспитів 09 серпня.

Для вступу на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста:

Етапи вступної кампанії

Денна / заочна форма навчання

Початок прийому заяв та документів

13 серпня;

Закінчення прийому заяв та документів

о 1800 год. 22 серпня;

Строки        проведення        фахових                    вступних випробувань

з 25 до 31 серпня;

Надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих вступників

-   на місця державного замовлення 09 вересня

-   на  місця за кошти юридичних та/або фізичних осіб 10 вересня

Виконання вступниками вимог Правил прийому для зарахування

-   на місця державного замовлення 10 вересня

-   на  місця за кошти юридичних та/або фізичних осіб 11 вересня

Зарахування вступників

-   на місця державного замовлення 11 вересня;

-   на  місця за кошти юридичних та/або фізичних осіб 14 вересня

Для вступу на перший курс (зі скороченим терміном навчання) або на другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання) на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі здобутого ступеня бакалавр, магістр (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст) за іншою спеціальністю строки встановлюються відповідно до строків вступу для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста для осіб, які вступають на навчання за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб.

Для вступу на другий курс на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти, осіб які здобувають його не менше одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план строки встановлюються відповідно до строків вступу для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста для осіб, які вступають на навчання за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб.

Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за всіма формами здобуття освіти за спеціальностями галузей знань 20 «Аграрні науки та продовольство»:

Етапи вступної кампанії

Денна/заочна форма

навчання

Початок прийому заяв та документів

01 серпня;

Закінчення прийому заяв та документів

о 1800 год. 22 серпня;

Строки проведення фахових вступних випробувань, вступного іспиту з іноземної мови та додаткових вступних випробувань

(при вступі на іншу спеціальність)

 

22 серпня по 31 серпня;

Надання   рекомендацій    до    зарахування   та                  оприлюднення списку рекомендованих вступників

- на місця державного замовлення не пізніше 1800

год. 04 вересня;

- на місця за кошти фізичних та/або

юридичних осіб не пізніше 1800 год. 08 вересня;

Виконання вступниками вимог Правил прийому для длязарахування

- на місця державного замовлення до 1800 год. 07

вересня;

- за кошти фізичних та/або юридичних осіб до 1800

год. 10 вересня;

Зарахування вступників

- на місця державного замовлення – не пізніше

1200 год. 08 вересня;

- за кошти фізичних та/або юридичних осіб – не

пізніше 11 вересня.


Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра (крім спеціальностей галузі знань  20 «Аграрні науки та продовольство») та спеціальністю на основі здобутого ступеня вищої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, а також для вступу осіб, які здобули ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста), на навчання для здобуття ступеня магістра за всіма формами здобуття освіти, за кошти фізичних та/або юридичних осіб:

Етапи вступної кампанії

Денна / заочна форма

навчання

Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження

необхідних документів

з 01 серпня;

Реєстрація вступників для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови

з 12 травня до 1800 год. 05 червня;

Прийом заяв та документів, передбачених розділом VI цих Правил, для осіб, які вступають на основі результатів

єдиного     вступного     іспиту     та     фахового                   вступного випробування

з 05 серпня до 22 серпня;

Прийом заяв та документів, передбачених розділом VI цих Правил, для осіб, які вступають на основі вступних іспитів (замість документа про здобутий освітній рівень може

подаватись довідка про завершення навчання)

з 17 липня до 25 липня;

Основна сесія єдиного вступного іспиту (додаткова сесія

проводиться в строки, встановлені Українським центром оцінювання якості освіти)

01 липня

Спеціально організована сесія єдиного вступного іспиту проводиться за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб

у терміни, встановлені

Міністерством освіти і науки України;

Відповідні вступні іспити з іноземної мови в Уманському НУС у випадках, визначених цими Правилами та Умовами прийому, проводяться за графіком основної сесії єдиного вступного іспиту за матеріалами (завданнями/зошитами), наданими Українським центром оцінювання якості освіти. Український центр оцінювання якості освіти надає матеріали для проведення у Уманському НУС вступних іспитів з іноземної мови не раніше дня, що передує дню

іспиту, та не пізніше 11:30 дня проведення іспиту

01 липня

Фахові вступні випробування, а також додаткові фахові вступні випробування для вступників, які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю (напрямом

підготовки), і вже складали єдиний вступний іспит

з 05 серпня по 26 серпня;

Надання рекомендацій для зарахування

- за державним замовленням

– не пізніше 01 вересня;

- за кошти фізичних та/або юридичних осіб –

не пізніше 11 вересня;

Виконання вимог Правил прийому для зарахування

- за державним замовленням до 1800 години 06 вересня;

- за кошти фізичних та/або юридичних осіб – до 1800

год. 13 вересня;

Видання наказу про зарахування

- за державним замовленням

– видається 11 вересня;

- за кошти фізичних та/або юридичних осіб – не пізніше

14 вересня.

Останні новини

Всі новини